Gespecialiseerde prenatale en postnatale trainingen, behandelingen en begeleiding.

  2e Sint-Janshof 8-10 Rotterdam    Stuur Whatsapp     |     

Privacy statement

Physiomotion verwerkt je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet. Physiomotion vindt het belangrijk dat je op de hoogte bent op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen Physiomotion. In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt. 
  
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
Physiomotion (KvK nr. 24443880) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens door alle bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen van Physiomotion, in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. 
 
De contactgegevens van Physiomotion zijn te vinden op de website van Physiomotion: www.physiomotion.nl 
 
Mocht je na het lezen van  dit privacy statement nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met Physiomotion:
  
E-mail:    info@physiomotion.nl
Post:        Physiomotion N.V.
t.a.v. de heer J. P. van Mierlo en/mw. of S.E. Leyh 
Adres:  2de Sint Janshof 8 
Postcode: 3011SG - Rotterdam 
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, een kopie van uw paspoort, uw rekeningnummer of uw emailadres. 
 
Welke persoonsgegevens worden door Physiomotion verzameld en verwerkt? 

•    Contactgegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummers.
•    Identiteitsgegevens: geboortedatum, geboorteplaats, kopie paspoort, burger service nummer.
•    Medische gegevens: gegevens over (para)medische aandoeningen die van belang zijn voor de uit te voeren behandelingen door Phsyiomotion zoals fysieke en mentale gesteldheid, eventuele lichamelijke beperkingen. En ook de contactgegevens van je huisarts.   
 
Waar gebruikt Physiomotion de persoonsgegevens voor?

Wij vragen om je persoonsgegevens om jou een zo goed mogelijke behandeling te geven. Voor een overzicht van de behandelingen die wij uitvoeren kun je onze website raadplegen (www.physiomotion.nl). Wij hebben je gegevens dus nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je aangaan. Als je deze gegevens niet wilt verstrekken, kan geen overeenkomst tot stand komen met Physiomotion en kunnen wij je niet verder van dienst zijn.. 
 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de volgende andere doeleinden:

•    Om een contract te sluiten of uit te voeren met jou;. 
•    Om statistisch onderzoek te doen;
•    Om (interne) analyses te kunnen maken (big data onderzoek) zonder dat de gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon;
•    Om de relatie met jou te onderhouden en uit te breiden; 
•    Om jouw digitale internetomgeving te personaliseren als wij je deze aanbieden;
•    Om informatie te geven over diensten en producten of (persoonlijke) aanbiedingen te doen (marketing) van Physiomotion;
•    Om de software systemen waar  Physiomotion persoonsgegevens in heeft opgeslagen te kunnen testen of in stand te houden dan wel te beheren; en
•    Om te delen met een (beoogde) rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel of pandhouder van rechten van Physiomotion.

 
Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je (persoons)gegevens te beschermen. Wij werken uitsluitend samen met partijen die een goed beveiligd systeem aanbieden waar wij jouw persoonsgegevens in opslaan.
 
Worden er ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt door Physiomotion?
 
Strafrechtelijke gegevens: 

Physiomotion verwerkt geen strafrechtelijke gegevens van jou.
  
Burger Service Nummer (BSN):
Physiomotion verwerkt jouw BSN omdat zij deze nodig heeft voor de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar.  
 
Welke bewaartermijnen gelden bij Physiomotion?

Physiomotion bewaart jouw persoonsgegevens zolang je een overeenkomst hebt met Physiomotion. Physiomotion dient jouw gegevens voorts te bewaren zolang als nodig is om aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen. Deze termijn bedraagt voor Physiomotion 10 jaar. 

Na afloop van een toepasselijke bewaartermijnen zal Physiomotion jouw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.
 
Op welke manier beschermt Physiomotion mijn gegevens?

Alle personen die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen in opdracht van Physiomotion, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Bijvoorbeeld de werknemers van Physiomotion.

Physiomotion heeft passende technische en organisatorische maatregelen toegepast om jouw persoonsgegevens te beveiligen. 
 
Samenwerking met derden? 

Physiomotion maakt gebruik van verwerkers bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Belangrijke verwerkers van Physiomotion zijn Virtuagym / Intramed / Curasoft / Click en Coach. De verwerkers van Physiomotion zijn in principe gevestigd binnen de Europese Unie.

Als Physiomotion uw persoonsgegevens door zal geven aan ontvangers buiten de Europese Unie, of internationaleorganisaties, dan zal Physiomotion u van te voren laten weten of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat dan wel welke passende waarborgen Physiomotion toepast ter bescherming van deze persoonsgegevens en waar deze kunnen worden geraadpleegd. 
Indien Physiomotion overgaat tot rectificatie, verwijdering of beperking van het gebruik van persoonsgegevens, dan zal zij bewerkers en derden daarover informeren tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. 
 
Welke rechten heb ik als mijn persoonsgegevens door Physiomotion worden verwerkt?

•    Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien; 
•    Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze niet kloppen; 
•    Je kunt Physiomotion verzoeken te stoppen met het doen van persoonlijke aanbiedingen of het toesturen van marketing materiaal; 
•    Je kunt Physiomotion verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen; 
•    Je kunt Physiomotion verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij;
•    Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens; 

Indien je gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, kun je je verzoek richten aan:
De heer J.P. van Mierlo en/of mw. S.E. Leyh 
 
Wijzigingen van dit privacy statement

Dit privacy statement van Physiomotion kan van tijd tot tijd door Physiomotion eenzijdig worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd op de website van Physiomotion beschikbaar.